Toimintaterapia: Silta toimivaan arkeen. Yhdessä kulkien.

Kuva: Niinan Kuvapiste, Sotkamo

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee ihmistä omaan toimintaan. Se kehittää ja hyödyntää niitä valmiuksia, joita ihmisellä on.

Ihminen voi vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta. Tämä näkemys on toimintaterapian perusta.

Toimintaterapia merkitsee asiakkaalle parempaa elämänlaatua, itsenäisyyttä ja vapautta. Lasten ja nuorten kohdalla toimintaterapia on tärkeä tuki, kun arki ei suju kotona, päiväkodissa tai koulussa. Leikin ja päivittäisten askareiden avulla toimintaterapeutti tukee lasta aktiiviseen osallistumiseen, joka edistää muun muassa motorista, älyllistä ja tunne-elämän kehitystä. Työikäisten yhtenä toimintaterapian tavoitteena on auttaa asiakasta selviämään opiskelusta tai työstä. Toisinaan ihminen voi palata vanhaan työhönsä, toisinaan löytyy uusi työ. Ikääntyneille toimintaterapia voi lievittää ikääntymisen tuomia vaikeuksia. Aikaisemmat elintavat ja mielenkiinnon kohteet otetaan huomioon. Erilaisten apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden avulla ikääntynyt voi elää täysipainoista ja itsenäistä elämää omassa kodissaan.

Tiivistetysti: Toimintaterapia on arjen kuntoutusta, joka pyritään toteuttamaan asiakkaan omassa arkiympäristössä. Tavoitteena on mielekäs ja toimiva arki.